Projekt unijny

fun unia logo 1

" Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych"

   Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie realizuje projekt " Remont i modernizacja oddziałów szpitalnych ogólnopsychiatrycznych  Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie".

   Przedmiotem projektu jest poprawa jakości świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień udzielanych w Oddziale III oraz II ogólnopsychiatrycznym Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego. W ramach inwestycji zostaną wyremontowane i zmodernizowane Oddziały II i III ogólnopsychiatryczne, wyremontowane zostaną sale chorych, pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla pacjentów, gabinety lekarskie, sale terapii zajęciowej oraz gabinety zabiegowe. Zostanie również wykonana wymiana dźwigu osobowo-towarowego. Zakupione zostanie również wyposażenie oraz sprzęt medyczny, min.: przenośny aparat EKG, defibrylator, przenośny generator ozonu.

   Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu samorządu województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Realizujemy nowy projekt z funduszy unijnych

l2019

Rozbudowa e-usług dla pacjentów Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Współfinansowany ze środków: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa: 3 – Cyfrowy region

Działanie: 3.2  – E-zdrowie

Przedmiotem projektu jest kompleksowe wdrożenie 4 e-usług na co najmniej 3 poziomie dojrzałości, umożliwiających udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych, przekazywanie informacji o udzielonych, udzielanych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej, dostęp usługobiorców (pacjentów) do tych informacji oraz wymianę pomiędzy świadczeniodawcami danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej, niezbędnych do zapewnienia ciągłości leczenia, które będą świadczone w ramach działalności Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie. Zakłada się kompleksowe doposażenie oraz rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej – serwerowej (zakup serwerów, macierzy, oprogramowania systemowego i bazodanowego) oraz szkolenia dla administratorów nowego systemu.

Projekt przewiduje wdrożenie następujących e-usług zgodnych z narzędziem 26 „Upowszechnienie wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej” z dokumentu „Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020.”

1. e-świadczenia

2. e-zgody

3. e-ankieta

4. e-powiadomienia

Najważniejsze etapy projektu w okresie od 28.06.2019 r. do 31.12.2019 r.:

  • Przygotowanie i ogłoszenie przetargu na przygotowanie e-usług oraz dostawę sprzętu.
  • Podpisanie umowy z wykonawcą i realizacja dostaw oraz przygotowanie e-usług.
  • Testowanie i odbiór e-usług oraz sprzętu
  • Szkolenia wybranych grup pracowników z zakresu technologii teleinformatycznej.

Cel główny:

Stworzenie i uruchomienie e-usług z zakresu ochrony zdrowia zintegrowanych z tworzoną na szczeblu krajowym platformą P1.

Cele szczegółowe:

  1. Zwiększenie liczby oraz jakości usług, udostępnianych w formie elektronicznej poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK).
  2. Rozbudowa systemu elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), dostosowującej działalność Szpitala do znowelizowanych przepisów prawa.
  3. Zapewnienie bezpieczeństwa wdrażanych systemów informatycznych oraz przetwarzania danych zgodnie z obowiązującym prawem.
  4. Zapewnienie interoperacyjności z platformą krajową P1 lub P2.

Całkowita wartość projektu – 990 765.00 zł

Wkład Funduszy Europejskich - dofinansowanie (85%) – 842 150.25 zł

e-Rejestracja

Projekt unijny

logo

"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"

   Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie realizuje projekt "Rozbudowa infrastruktury informatycznej WZLP w Olsztynie w celu poprawy jakości i dostępności usług medycznych".

   Przedmiotem projektu jest kompleksowa informatyzacja szpitala. Technologie budowy poszczególnych elemementów przełożą się na wysoką jakość oferowanych usług medycznych. Złożona struktura systemu pozwoli na bezpieczny i szybki przepływ informacji, prowadzących do sprawnej organizacji wewnętrznej oraz sprawnej obsługi pacjentów.

   Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013" oraz budżetu samorządu województwa Warmińsko - Mazurskiego.