Oddział dzienny psychiatryczny z pododdziałem rehabilitacji psychiatrycznej

 Koordynator:
Józef Korbut
tel. 89 678 53 32

 

Pielęgniarka oddziałowa:
Jolanta Ewertowska
tel. 89 678 53 51

   Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem osób z zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami psychotycznymi i niepsychotycznymi (zaburzeniami osobowości, nerwicowymi), rechabilitacją psychiatryczną wczesną i późną. Dysponuje trzydziestoma miejscami dla pacjentów. Przyjęcia pacjentów uzgadniane są z ordynatorem oddziału. Na oddziale nie są leczone osoby z rozpoznaniem uzależnień.

   Pobyt na oddziale możliwy jest po otrzymaniu skierowania z Poradni Zdrowia Psychicznego, od lekarza rodzinnego pierwszego kontaktu. Czas leczenia trwa do dwunastu tygodni. Pacjęci mogą zostać przeniesieni na oddział dzienny, w celu kontynuowania leczenia z oddziałów stacjonarnych. Mają zapewnione leki, dwa posiłki oraz mogą uczestniczyć w ciekawych zajęciach o charakterze relaksacyjno - aktywizacyjnym.

   Oddział otwarty jest w dni robocze - od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 - 15.00. Świadczy usługi medyczne na najwyższym poziomie - posiada III stopień referencyjności.

Oddział Psychiatryczny Dzienny jest:

 • wewnętrzną komórką organizacyjną wchodzącą w skład Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie;
 • koedukacyjnym oddziałem dla dorosłych powyżej osiemnastego roku życia,
 • oddziałem zapewniającym w godzinach 7:00 - 15:00, w dni ustawowo zwane roboczymi świadczenia w zakresie: postępowania giagnostycznego, leczenia, rehabilitacji wczesnej oraz ewentualnie późnej, orzecznictwa

Zajęcia terapeutyczno - rehabilitacyjne

Poza leczeniem farmakologicznym Oddział Psychiatryczny Dzienny proponuje:

 • Elementy muzykoterapii - wykorzystanie do celów leczniczych muzyki, która wyraża ład i harmonię, ma sprzyjać porządkowi i harmonizowaniu zaburzonych funkcji człowieka, pogłębianiu sfery przeżyć emocjonalnych, ułatwia wgląd we własną psychikę, własne problemy i konflikty, ułatwia ich poznanie i radzenie sobie z nimi.
 • Elementy choreoterapii - podniesienie sprawności i elastyczności psychomotorycznej przez ruch taneczny. Taniec i ruch taneczny o różnej intensywności i złożoności koordynacyjnej korzystnie wpływa na porawę samooceny i wspomaga wiele zaburzeń i chorób.
 • Elementy biblioterapii - oddziaływanie za pomocą utworu literackiego. Celem zajęć jest emocjonalna aktywizacja pacjenta niezbędna w swobodnym wyrażaniu swoich myśli.
 • Zajęcia manualne - oddziaływanie przez prace ręczne, które pozwalają ujawnić często ukryte zdolności artystyczne. Uczenie koncentracji uwagi na tym, co się tobi i wypróbowanie swojej sprawności. Zajęcia te pomagają wyrazić siebie, swoje uczucia, marzenia - wszystko, co przyczynia się do zrobienia rzeczy ciekawych, sprawiających radość.
 • Trening rozwiązywania trudnych sytuacji - uczenie metody radzenia sobie z trudnymi sytuacjami międzyludzkimi, które pojawiają się w codziennym życiu.
 • Trening umiejętności interpersonalnych - pogłębianie umiejętności interpersonalnych, szczególnie w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów międzyludzkich.
 • Trening higieniczny - kształtowanie nawyków w zakresie higieny ciała i wyglądu zewnętrznego.
 • Trening kulinarny - zrozumienie jak ważne jest w życiu prawidłowe odżywanie, dzięki któremu można zachować, a nawet porawić zdrowie.
 • Trening budżetowy - ułatwia gospodarowanie niewielkimi zazwyczaj kwotami, któe ma się do dyspozycji na miesiąc.
 • Trening umiejętności technicznych - uczenie radzenia sobie z drobnymi zazwyczaj pracami technicznymi i drobnymi awariami, które mogą się zdarzyć w gospodarstwie domowym.
 • Trening aktywnego udziału w procesie leczenia farmakologicznego - stopniowe osiąganie przez pacjenta coraz większego udziału w dzidzinie własnego leczenia farmakologicznego.
 • Gimnastykę poranną - poprawienie ogólnej sprawności i koordynacji fizycznej przez szerego prostych ćwiczeń.
 • Gimnastykę usprawniająco - relaksującą - podniesienie sprawności motorycznej, ogólnej koordynacji ruchowej i wydolności organizmu.
 • Pogadanki o zawodzie - ułatwiają nabywanie umiejętności prezentowania siebie, wykonywanej pracy zawodowej oraz swoich zainteresowań.
 • Wieczorki - pobudzanie aktywności i wyobraźni w dziedzinie przygotowania i organizowania spotkań integracyjnych. Tworzenie sytuacji przeżywania i doświadczania siebie w relacji z grupą.
 • Zebrania społeczności - poprawa komunikacji werbalnej w obrębie grupy.
 • Zajęcia integracyjne i aktywizujące - przełamanie wzajemnej nieufności, otwarcie się, ośmielenie i pozytywne wzmocnienie uczestników zajęć, nabywanie umiejętności funkcjonowania w zespole.
 • Psychoedukację - edukacja w zakresie wpływu przekonań kluczowych i pośredniczących, błędów myślenia i myśli automatycznych na powstanie i rozwój zaburzeń psychicznych.

Fromy aktywności poza oddziałem

 • Teatr - poznawanie sztuki i aktywne z nią obcowanie. Wyrobienie nawyku "chodzenia do teatru";
 • Spacery - uświadomienie jak ważnym elementem higieny psychicznej jest spacer, dostarczający niezależnie od pogody i pory roku energii niezbędnej do życia.

   Realizacja tych zadań jest możliwa między innymi przez tworzenie korzystnej atmosfery leczniczej, która zależy w równym stopniu od personelu, jak i pacjentów. Ważnym elementem w tym zakresie jest współpraca w miarę potrzeb rodzin i opiekunów pacjentów.